Kivra.fi verkkosivuston rekisteriseloste

Yleiset käyttöehdot verkkosivuston käyttöön

Kivran verkkosivuston käyttö edellyttää, että hyväksyt nämä käyttöehdot. Tutustu siis ehtoihin ennen verkkosivuston käyttöä. Kivran tarjoamaan digitaaliseen asiointipalveluun sovelletaan erillisiä palvelukohtaisia käyttöehtoja, jotka hyväksytään palvelun rekisteröitymisen yhteydessä.

Sivuston palveluntuottaja on Kivra
(Kivra Oy, y-tunnus 2918721-9, käyntiosoite Miestentie 9C 02150 Espoo).


Palveluntuottajan vastuu

Sivustolla annettua tietoa ja materiaalia ei voida pitää Kivran sitovana tarjouksena, kehotuksena tai sitoumuksena. Tarkempaa tietoa tarjottavista palveluista saa ottamalla Kivraan yhteyttä.

Kaikki sivuston sisältämä tieto on pyritty varmistamaan noudattaen huolellisuutta. Kivra ei kuitenkaan vastaa sivuston sisällön oikeellisuudesta tai virheettömyydestä. Tieto sivustolla on yleisluontoista, eikä takuuta tietojen soveltuvuutta yksittäistapauksiin voida antaa.

Kivra ei vastaa vahingoista tai kuluista tai menetyksestä, jotka aiheutuvat sivuston tai sähköisten palveluiden käytöstä tai käytön estymisestä tai näihin liittyvästä vahingosta. Kivra ei myöskään vastaa mahdollisten tietoliikennehäiriöiden, tietojärjestelmävirheiden, haitallisten ohjelmien tai tietoturvariskien aiheuttamista vahingoista. Kivra ei takaa, että sivusto toimii keskeytyksettä tai virheettömästi.


Kolmannen osapuolen tuottama tieto

Kivra ei vastaa kolmannen osapuolen tuottamasta sisällöstä ja materiaalista, johon näiltä verkkosivustolla mahdollisesti löytyy linkki.


Käyttäjän vastuu

Käyttäjä vastaa sivuston kautta tehdyistä toimista, antamiensa tietojen oikeellisuudesta ja perille saapumisesta. Käyttäjä vastaa ja vakuuttaa ettei lähetä sivustolle mitään lain vastaista tai muuten epäasiallista sisältöä. Käyttäjän tulee myös varmistua siitä, että lähetetty aineisto ei sisällä viruksia tai ole muulla tavoin vahingollista.


Immateriaalioikeudet

Sivuston omistus- ja tekijänoikeudet sekä muut immateriaalioikeudet kuuluvat Kivralle tai sen kanssa samaan konserniin kuuluville yhtiöille ellei erikseen asiasta ole toisin ilmoitettu. Kaikki oikeudet sivustoon ja sen sisältöön pidätetään. 

Sivuston tai ulkoasun julkaiseminen, jäljentäminen, siirtäminen tai muuttaminen ilman oikeuksien omistajan lupaa on kielletty. Ainoastaa aineiston omaa henkilökohtaista käyttöä varten tulostaminen tai tietokoneella säilyttäminen on sallittua. Tekijänoikeuslain mukainen aineiston lainaaminen on sallittua. Aineistoa lainattaessa on ilmoitettava lähde.

Oikeudet käyttäjän sivustolle tuottamaan ja julkaistavaksi tarkoitettavaan blogiaineistoon jäävät käyttäjälle. Käyttäjä myöntää Kivralle peruuttamattoman ja maksuista vapaan oikeuden valmistaa aineistosta kappaleita sekä julkaista ja saattaa aineisto yleisön saataville. Kivra voi tehdä aineistoon muutoksia siinä määrin kuin edellä myönnetyn oikeuden hyödyntäminen edellyttää. Kivra voi siirtää tässä sille myönnetyt oikeudet eteenpäin. Käyttäjä vastaa siitä, että tätä aineistoa voidaan käyttää ja tarvittaessa julkaista, eikä se loukkaa kolmansien osapuolten tekijän- tai muita oikeuksia.


Henkilötiedot

Kivra käsittelee henkilötietoja tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja huolehtii yksityisyyden suojan toteutumisesta henkilötietojen käsittelyssä. Kivra luovuttaa hallussaan olevia tietoja sivullisille vain lain nojalla tai henkilön suostumuksella. Tarkempaa tietoa henkilötietojen käsittelystä Kivrassa löydät sivustolta kohdasta Tietosuojaselosteet. 


Sähköposti

Käyttäjän tulee välttää henkilötietojen sekä muiden luottamuksellista tietoja sisältäviä viestien lähettämistä Kivralle sähköpostilla ilman suojausta.

Kivralla on oikeus käyttäjän pyynnöstä toimittaa sähköpostin välityksellä tietoja käyttäjän määrittelemään sähköpostiosoitteeseen. Kivra ei vastaa avoimessa tietoverkossa lähetettyjen viestien aiheuttamista vahingoista. 


Muutokset

Kivra pitää oikeuden muuttaa ehtoja, sivuston sisältöä, ulkoasua, saatavuutta ja toimitettavia palveluita milloin tahansa. Myös lainsäädännön muuttuessa päivitys saattaa tulla ajankohtaiseksi. Muutokset tulevat voimaan, kun päivitetty seloste on julkaistu. Uusin versio ehdoista löytyy aina Kivran verkkosivustolta. Lisäksi Kivralla on oikeus keskeyttää palvelun tarjoaminen huollon ja päivitysten ajaksi.


Sovellettava laki

Näihin ehtoihin sovelletaan Suomen lakia.