Registerbeskrivning av webbplatsen Kivra.fi


Allmänna användarvillkor för webbplatsen

Användning av Kivras webbplats förutsätter att du godkänner dessa användarvillkor. Ta alltså del av villkoren innan du besöker webbplatsen. På Kivras e-tjänster tillämpas separata servicespecifika användarvillkor, som ska godkännas när man registrerar sig i tjänsten.

Webbplatsens serviceproducent är Kivra (Kivra Oy, FO-nummer 2918721-9, besöksadress Karlavägen 9 C 02150 Esbo).


Serviceproducentens ansvar

Information och material på webbplatsen kan inte betraktas som Kivras bindande offert, uppmaning eller åtagande. Detaljerad information om tjänsterna får man genom att kontakta Kivra.

Kivra strävar efter att omsorgsfullt kontrollera all information på webbplatsen. Kivra ansvarar dock inte för att innehållet på webbplatsen är korrekt eller felfritt. Informationen på webbplatsen är av allmän karaktär, och garantier för att informationen kan tillämpas på enskilda fall kan inte ges.

Kivra ansvarar inte för skador, kostnader eller förluster som orsakas av användning av webbplatsen eller e-tjänsterna eller av förhindrad användning eller relaterade skador. Kivra ansvarar inte heller för skador orsakade av eventuella datakommunikationsstörningar, fel i IT-system, skadliga program eller informationssäkerhetsrisker. Kivra garanterar inte att webbplatsen fungerar utan avbrott eller felfritt.


Information från tredje parter

Kivra ansvarar inte för information och material från tredje parter till vilka det finns eventuella länkar på denna webbplats.


Användarens ansvar

Användaren ansvarar för transaktioner som görs via webbplatsen och för att lämnade uppgifter är riktiga och kommer fram. Användaren ansvarar för och intygar att den inte lämnar något olagligt eller i övrigt osakligt innehåll till webbplatsen. Användaren ska också säkerställa att inlämnat material inte innehåller virus eller är skadligt på något annat sätt.


Immateriella rättigheter

Webbplatsens ägande- och upphovsrätt samt övriga immateriella rättigheter hör till Kivra eller bolag inom samma koncern, såvida inget annat separat anges. Alla rättigheter till webbplatsen och dess innehåll förbehålls.  Det är förbjudet att publicera, kopiera, överföra eller ändra webbplatsen eller dess layout utan tillstånd av innehavaren av rättigheterna. Det är endast tillåtet att skriva ut eller förvara material på en enhet för eget personligt bruk. Det är tillåtet att citera material enligt upphovsrättslagen. När material citeras ska källan anges.

Användaren behåller rättigheterna till bloggmaterial som produceras för och publiceras på webbplatsen. Användaren beviljar Kivra en oåterkallelig och avgiftsfri rätt att producera exemplar av materialet samt att publicera och göra material tillgängligt för allmänheten. Kivra kan ändra materialet i den grad som användningen av de beviljade rättigheterna förutsätter. Kivra kan överlåta rättigheter som Kivra beviljats. Användaren ansvarar för att detta material kan användas och vid behov publiceras och för att det inte kränker tredje parters upphovsrätt eller andra rättigheter.


Personuppgifter

Kivra behandlar personuppgifter enligt dataskyddslagstiftningen och ser till att personuppgifter behandlas med beaktande av integritetsskyddet. Kivra utlämnar uppgifter till utomstående endast med stöd av lag eller med personens samtycke. Detaljerad information om Kivras behandling av personuppgifter finns i Dataskyddsbeskrivningar på webbplatsen. 


E-post

Användaren ska undvika att skicka personuppgifter och andra konfidentiella uppgifter okrypterat per e-post till Kivra.

Kivra har rätt att på användarens begäran skicka uppgifter till den e-postadress som användaren angett. Kivra ansvarar inte för skada som orsakas av att meddelanden skickas i det öppna datanätet. 


Ändringar

Kivra förbehåller sig rätten att när som helst ändra villkoren, webbplatsens innehåll, layout, tillgänglighet och tjänster. Även när lagstiftningen ändras kan uppdateringar bli aktuella. Ändringar träder i kraft när den uppdaterade beskrivningen publiceras. Den nyaste versionen av villkoren finns alltid på Kivras webbplats. Dessutom har Kivra rätt att avbryta tjänsten för service och uppdateringar.


Tillämplig lag

På dessa villkor tillämpas finsk lag.