Allmänna användarvillkor för tjänsten

03.01.2024

1. Allmänt

Ytterligare information om hur Kivra behandlar personuppgifter finns här:

https://kivra.fi/dataskyddsbeskrivning-for-anvandare-2/

Dessa allmänna användarvillkor för tjänsten tillämpas på e-tjänster som Kivra Oy (“Kivra”) tillhandahåller för privatpersoner (“Användaren”) och som omfattar en elektronisk postlåda (“Tjänsten”). Via den elektroniska postlådan kan Användaren ta emot och hantera fakturor och andra dokument samt spara egna dokument. Via den elektroniska postlådan kan Användaren också använda Kivras funktioner och tjänster (“Tilläggstjänster”). I de allmänna användarvillkoren avser Tjänst utöver de grundläggande funktionerna även Tilläggstjänster, såvida inget annat konstateras. På en del Tilläggstjänster tillämpas särskilda villkor utöver de allmänna användarvillkoren för Tjänsten. Tilläggstjänster blir tillgängliga om Användaren godkänner de särskilda villkoren för Tilläggstjänsterna (mer om detta i punkt 2.3). De särskilda villkor som tillämpas på Tjänster och Tilläggstjänster som Kivra tillhandahåller för Användaren och övriga skriftliga avtal samt de allmänna användarvillkoren bildar serviceavtalet mellan Kivra och Användaren (nedan “Avtalet”).

Kivras kontaktuppgifter

FO-nummer: 2918721-9

Besöksadress: Karlavägen 9 C, 02150 Esbo

Kivras detaljerade kontaktuppgifter finns på https://kivra.fi/

2. Tjänst

2.1 Beskrivning av tjänsten

I Tjänsten kan Användaren ta emot och hantera fakturor och andra handlingar samt spara egna dokument.

2.2 Aktivering och registrering av Tjänsten

Användaren registrerar sig som Användare av Tjänsten genom att skapa ett användarkonto. Registrering och skapande av användarkonto sker genom stark elektronisk autentisering antingen med hjälp av finländska nätbankskoder eller mobilcertifikat. En förutsättning för användningen av Tjänsten kan vara en viss ålder eller någon annan särskild förutsättning. Användaren av Tjänsten ska vara en minst 15 år gammal fysisk person med finsk personbeteckning och gällande telefonnummer samt e-postadress. Registreringen i Tjänsten och godkännandet av de allmänna användarvillkoren för Tjänsten ger upphov till ett Avtal mellan Användaren och Tjänsten. Avtalet möjliggör användningen av Tjänsten och gäller tills vidare.

Genom att registrera sig i Tjänsten förbinder sig Användaren att iaktta de allmänna användarvillkoren för Tjänsten samt övriga villkor och anvisningar som Kivra publicerar i anslutning till Tjänsten. Användaren har rätt att använda Tjänsten enligt Tjänstens användningssyfte. Användaren är skyldig att iaktta tillämpliga gällande lagar, föreskrifter och myndighetsbeslut när Tjänsten används. Användaren har inte rätt att utan skriftligt tillstånd av Kivra kopiera, sprida, offentligt visa eller kommersiellt utnyttja Tjänsten eller delar av den.

Tjänsten är avgiftsfri för Användaren med undantag för de avgiftsbelagda Tilläggstjänsterna (punkt 2.3).

2.3 Tilläggstjänster

Kivra har rätt att införa nya egenskaper i Tjänsten och erbjuda Användaren nya Tilläggstjänster.

Med Tilläggstjänster avses tjänster, som Användaren kan använda och vars syfte inte är att ta emot och hantera fakturor och andra handlingar eller spara egna dokument. Användaren beviljas automatiskt tillgång till sådana Tilläggstjänster, om de är avgiftsfria för Användaren och inte förutsätter samtycke av Användaren. Kivra meddelar Användaren via Tjänsten eller kommunikationskanaler som räknas upp i punkt 2.6, när sådana Tilläggstjänster införs i Tjänsten. Användaren får information om Tilläggstjänster som erbjuds mot betalning eller som förutsätter samtycke av Användaren via Tjänsten eller kommunikationskanaler som räknas upp i punkt 2.6. När det gäller avgiftsbelagda Tilläggstjänster väljaren Användaren själv användningen av dem. Särskilda villkor kan tillämpas på Tilläggstjänster.

2.4 Förmedling av elektroniska dokument

Efter registreringen och godkännandet av användarkontot kan Användaren som en del av Tjänsten ta emot elektroniska dokument såsom meddelanden, fakturor och uppdaterade avtalsvillkor (“Elektroniskt dokument”) i Tjänsten av företag, organisationer och andra parter som valt Kivra som tjänsteleverantör. I de allmänna användarvillkoren kallar vi dessa företag, organisationer och övriga parter för avsändare (“Avsändarna”). Elektroniska dokument kan förmedlas till Användarens elektroniska postlåda endast om Användarens identifieringsuppgifter i Tjänsten och de personuppgifter som Avsändaren angett överensstämmer med varandra.

Efter att Användaren registrerat sig i Tjänsten meddelar Kivra Avsändarna om att Användaren framöver vill ta emot kommunikation mellan Användaren och Avsändaren till den elektroniska postlådan (Tjänsten). För att Användaren ska kunna ta emot elektroniska dokument till Tjänsten måste Kivra överföra information om Avtalet som ingåtts med Användaren till Avsändaren. Därefter får Användaren eventuellt dokument endast till Tjänsten. Användaren kan dock när som helst via Tjänsten meddela Kivra att han eller hon inte längre vill ta emot elektroniska dokument i Tjänsten från en eller flera Avsändare som har valt Kivra som tjänsteleverantör. Efter ett sådant meddelande får Användaren inte längre elektroniska dokument från avsändaren i fråga.

Kivra har rätt informera Avsändaren om att Avsändarens elektroniska dokument har förmedlats till Användaren och om Användaren öppnat dokumentet.

2.5 Delning av användarrättigheter till Tjänsten

Användaren kan dela Tjänstens elektroniska postlåda med en annan registrerad Användare och bevilja denne rätt att hantera innehållet i postlådan. För att kunna använda en annan Användares elektroniska postlåda ska den som tar emot hanteringsrätten godkänna delningen av postlådan och logga in i Tjänsten på nytt. Vardera Användaren kan när som helst återkalla delningen av den elektroniska postlådan.

2.6 Kivras kommunikation med Användaren och ändringar i Tjänsten

Kivra informerar Användaren om ändringar i Tjänsten, nya egenskaper och övriga uppgifter relaterade till Tjänsten främst via Tjänsten, per e-post och sms. Kivras kommunikation utgör en del av Avtalet och kan inte förhindras så länge Avtalet gäller.

Kivra utveckla Tjänsten hela tiden, och därför har Kivra rätt att när som helst göra ändringar i den. Ändringarna kan anknyta till Tjänstens tekniska lösningar, funktioner eller layout och kan leda till att vissa funktioner upphör, ändras eller läggs till. Uppdateringar och ändringar kan också påverka de tekniska förutsättningarna för användningen av Tjänsten. Ändringar påverkar dock aldrig innehållet i Användarens elektroniska postlåda. Kivra ansvarar för Tjänstens informationssäkerhet. Om Användaren inte godkänner ändringar i Tjänsten har Användaren alltid rätt att säga upp Avtalet enligt punkt 6.1.

Kivra har rätt att avsluta Tjänsten. Då har Kivra rätt att säga upp Avtalet enligt punkt 6.2.

2.7 Förvaring, hantering, radering och arkivering av dokument

De elektroniska dokument som förmedlats till och laddats upp i Tjänsten sparas i Tjänsten efter att Användaren registrerat sig och Avtalet trätt i kraft.

Användaren kan också ladda upp dina egna dokument, som kontrakt och avtal, till Tjänsten. Den maximala storleken på en fil som laddas upp till Tjänsten är 5 MB per uppladdning.

Användaren kan radera elektroniska dokument varefter de hamnar i Användarens papperskorg och raderas slutgiltigt efter trettio (30) dagar. Manuell tömning av papperskorgen raderar dokumenten omedelbart och slutgiltigt. Slutgiltig radering innebär att dokumenten inte längre är tillgängliga för Användaren eller Kivra. Användaren ansvarar för hantering och radering av elektroniska dokument under hela avtalsperioden.

Användaren har inte tillgång till Tjänsten efter att Avtalet upphört. Om Användaren stänger Tjänsten enligt punkt 6.1 innebär det att Användarens alla elektroniska dokument raderas slutgiltigt efter fyrtiofem (45) dagar. Även uppsägning eller hävning av Avtalet enligt punkt 6.2 stänger Tjänsten för Användaren. Det gäller att observera att Kivra inte arkiverar dokument eller användaruppgifter längre än den ovan nämnda tidsfristen.

2.8 Betalning i tjänsten

Genom Tjänsten kan Användaren betala de fakturor som Tjänsten mottar. Tjänsteleverantörens villkor för betalning finns i avsnitt 9. Betalningsmetoder. För betalning kan du använda de betalningsmetoder som beskrivs i samband med Tjänsten. Tillgängliga betalningsmetoder kan ändras. Ändringar kommer att meddelas i samband med Tjänsten i enlighet med avsnitt 2.6.

Kivra hämtar kontoinformation eller använder åtkomsträttigheter som beviljats ​​av användaren endast för att betala, möjliggöra betalning eller kontrollera betalningsstatus. Kivra hämtar inte andra kontotransaktioner eller kontosaldoinformation eller annan information som inte har med betalning att göra.

3. Användarens ansvar

3.1 Koder och utrustning

Användaren ansvarar för att den utrustning och de datakommunikationsförbindelser, webbläsare och program som behövs för användningen av Tjänsten fungerar samt för kostnaderna för dem och för deras kompatibilitet med Tjänsten. Användaren ska iaktta de gällande anvisningarna för Tjänsten.

För att använda Tjänsten ska Användaren lämna de uppgifter som Tjänsten kräver och utan dröjsmål underrätta Kivra om de ändras. Användaren ansvarar för att de uppgifter som lämnats i samband med registrering samt användning av Tjänsten och Tilläggstjänsterna är riktiga. Användaren ansvarar också för att kontaktuppgifterna är aktuella och uppdateras utan dröjsmål så att Användaren kan ta emot information från Kivra enligt punkt 2.6.

Användaren ska förvara sina personliga och användarspecifika uppgifter, såsom användarnamn och lösenord samt övriga enheter, dokument, intyg och handlingar relaterade till användningen av Tjänsten ändamålsenligt och informationssäkert. Användaren behöver användarnamn för att logga in i Tjänsten och accepterar att alla transaktioner som gjorts med Användarens användarnamn är bindande för Användaren. Om någon av de ovan nämnda inloggnings- eller identifieringsmetoderna relaterade till inloggning i eller annan användning av Tjänsten hamnar i utomståendes händer eller försvinner ska Användaren omedelbart byta sitt lösenord. Om Användaren misstänker missbruk av användarnamnet ska Kivra omedelbart underrättas om detta. Dessutom ska Användaren omedelbart vidta åtgärder för att förhindra att utomstående har tillgång till Tjänsten. Kivra kan utlämna Användarens koder till någon annan än Användaren själv endast med fullmakt av Användaren eller om lagen kräver det. Information om hanteringen av koder finns i dataskyddsbeskrivningarna.

Kivra kontrollerar endast Användarens identitet vid registrering. Kivra är inte skyldig att kontrollera eller rätta till andra uppgifter som Användaren lämnar till Tjänsten.

3.2 Ansvar för elektronisk ärendehantering

Användaren anses ha mottagit ett elektroniskt dokument när det förmedlats till Användarens elektroniska postlåda.

Avsändaren ansvarar för innehållet och formen i de elektroniska dokument som förmedlats till Användaren via Tjänsten samt för uppgifternas riktighet och relevans. Avsändaren ansvarar för att alla samtycken och tillstånd som behövs av Användaren inhämtas och gäller samt för att de är berättigade enligt lagstiftningen. Kivra övervakar inte och ansvarar inte för innehållet i eller riktigheten hos de dokument som förmedlas till den elektroniska postlådan. Kivra ansvarar endast för innehåll som Kivra producerat.

Användaren ansvarar för hanteringen av de elektroniska dokument som mottagits via Tjänsten på samma sätt som för fysiska dokument. Detta innebär bland annat att Användaren är skyldig att öppna mottagna elektroniska dokument och vidta de åtgärder som krävs.

Användningen av Tjänsten kan möjliggöra användning eller beställning av Avsändarnas produkter och tjänster. Tjänsten kan dessutom innehålla reklam från Kivra eller Avsändare med vilka Användaren har en avtalsrelation. Kivra ansvarar inte för eventuella länkar i elektroniska dokument, Avsändarnas erbjudanden eller innehållet i dem eller deras produkter och tjänster. Användaren ansvarar själv för beställningar, avgifter och övriga transaktioner via Tjänsten, såsom för alla avgifter relaterade till användning av Tjänsten. Avsändaren kan registrera sina kunder i sina register och ansvarar för dessa register och behandlingen av dessa personuppgifter. Samtycke begärs av Användaren om behandlingen eller överföringen av Användarens personuppgifter till Avsändaren kräver det.

3.3 Hantering av dokument och annat material

Användaren ansvarar för sitt agerande i Tjänsten och hanteringen av elektroniska dokument. Användaren ansvarar också för de Användares agerande till vilka han eller hon beviljat hanteringsrättigheter.

Användaren ansvarar således för bland annat hanteringen av uppgifter och elektroniska dokument som en annan användare som Användaren befullmäktigat gjort i Tjänsten.

Användaren ansvarar själv för och är skyldig att kontrollera att de elektroniska dokument som han eller hon laddat ner och sparat inte står i strid med finsk lag och inte bryter mot eller kränker några som helst rättigheter. Kivra har rätt att ta bort material om det framgår att det material som Användaren hanterar via Tjänsten är kränkande till sitt innehåll, bryter mot en annans upphovsrätt eller andra rättigheter eller står i strid med lagstiftningen, användarvillkoren eller avtalsvillkoren. Användaren ansvarar på sin bekostnad för eventuella straffrättsliga påföljder relaterade till material och dokument som sparats i Tjänsten och eventuella skyldigheter och kostnader som detta medför, såsom skadestånd och rättegångskostnader.

Användaren förbinder sig att använda Tjänsten så att den inte orsakar Kivra eller andra parter olägenheter eller skada. Användaren ansvarar för att nedladdade och sparade elektroniska dokument inte innehåller virus eller andra skadliga egenskaper. Användaren ansvarar också för att han eller hon inte via Tjänsten sprider eller hanterar dokument som orsakar olägenheter eller skada eller som i övrigt bryter mot reglerna och anvisningarna. Sådana dokument kan bestå av material som kränker tredje parters rättigheter eller som kan anses vara kränkande eller inte vara med god sed, såsom vädjanden med fientligt, hotfullt eller pornografiskt innehåll eller som uppmuntrar till våld eller hets mot folkgrupp.

Om Kivra misstänker att Användaren använder Tjänsten i strid med denna punkt har Kivra rätt att utan förhandsmeddelande radera och förhindra Användaren att överföra uppgifter och elektroniska dokument samt rätt att spärra Användarens Tjänst och häva Avtalet med Användaren med omedelbar verkan (läs mer i punkt 6.2 och 6.3).

4. Kivras ansvar

4.1 Behandling av personuppgifter och dataskydd

I samband med registrering och skapande av användarkonto sparas Användarens personuppgifter i Kivras användarregister. Användarens personuppgifter behandlas enligt gällande lagstiftning, allmänna användarvillkor, Avtalet samt personuppgifts- och dataskyddsbeskrivningarna. Kivras personuppgifts- och dataskyddsbeskrivningar finns på https://kivra.fi/dataskyddsbeskrivning-for-anvandare-2/. Användarens samtycke till behandlingen begärs när Användaren registrerar sig i Tjänsten, i anslutning till Tilläggstjänster eller på  annat sätt om samtycke behövs för behandling av personuppgifter. Användaren kan förbjuda behandlingen av sina personuppgifter genom att återkalla registreringen av Tjänsten eller stänga den enligt punkt 6.1. Uppgifterna raderas slutgiltigt från Tjänsten efter fyrtiofem (45) dagar. Tjänsten kan inte användas om dessa villkor inte godkänns. Återkallelse av registrering eller stängning av Tjänsten innebär att Användaren inte längre har tillgång till Tjänsten.

För att tillhandahålla Tjänsten har Kivra rätt att överlåta Användarens personuppgifter till Tjänstens alla Avsändare eller andra parter som behövs för att förmedla dokument.

För Användaren kan skapas ett eller flera ID i samband med registreringen. Varje ID används för att identifiera Användaren i Tjänsten och Tilläggstjänsterna samt i Avsändarens tjänster. ID kan också användas för andra syften med Användarens samtycke.

I hanteringen av elektroniska dokument respekterar Kivra Användarens integritet i Tjänsten och tillåter inte orättmätig tillgång till innehållet eller utlämnar sådana dokument till utomstående. Kivra förbehåller sig dock rätten att utlämna uppgifter som Kivra enligt lag är skyldig att röja eller utlämna.

4.2 Ansvar och ansvarsbegränsning

Kivra ansvarar för att Tjänstens krypterings- och skyddsmetoder relaterade till informationsförmedling och -hantering är relevanta och lagenliga. Tjänsten är i regel tillgänglig 24 timmar om dygnet, sju (7) dagar i veckan, året runt. Kivra garanterar inte och ansvarar inte för att det kan förekomma fel, dröjsmål eller avbrott i Tjänsten. Kivra förbehåller sig rätten att när som helst avbryta Tjänsten på grund av reparationer, ändringar, underhåll, uppdateringar etc.

Kivra ansvarar inte för skada som beror på att Användaren lämnat felaktiga uppgifter i samband med registrering eller användning av Tjänsten. Om felaktiga uppgifter lämnas är Kivra inte skyldig att tillhandahålla Tjänsten enligt Avtalet.

Kivras skadeståndsansvar gentemot Användaren fastställs enligt den lagstiftning som tillämpas på Tjänsten och villkoren. Kivra ansvarar endast för direkta och skäliga skador som Användaren kan bevisa. Kivras ansvar begränsar sig högst till det belopp som Användaren betalar för Tjänsten, såvida tvingande lagstiftning inte föreskriver annat. Kivra ansvarar inte för indirekta kostnader, skador eller förluster som Användaren orsakas, såsom vinstbortfall eller andra påföljder, såvida Kivra inte har handlat uppsåtligt eller grovt oaktsamt. Detta innebär bland annat att Kivra inte ansvarar för skada som beror på att det förekommer avbrott i Tjänsten.

Användaren ska informera Kivra om observerade fel så tidigt som möjligt, dock inom tre (3) år från att skadan upptäckts eller borde ha upptäckts. Om Användaren inte handlar på detta sätt förlorar Användaren rätten att framställa yrkanden.

5. Oöverstigligt hinder (Force majeure)

Kivra är befriad från ersättningsansvar och övrigt ansvar, om skadan eller försummelsen beror på ett hinder utanför Kivras kontroll som Kivra inte rimligtvis kunnat beakta och vars konsekvenser Kivra inte rimligtvis kunnat undvika eller förhindra. Exempel på sådana oöverstigliga hinder är krig, naturkatastrof, lockout, strejk, brand eller störningar i energiförsörjningen. Det samma gäller om någon av Kivras underleverantörer råkar ut för oöverstigligt hinder som avses i denna punkt.

6. Uppsägning och hävning av Avtalet och stängning av Tjänsten

6.1 Avslutande av Tjänsten och uppsägning av Avtalet på Användarens initiativ

Användaren har rätt att stänga användarkontot via Tjänsten. Stängning av användarkontot innebär uppsägning av Avtalet om Tjänsten. Om det förekommer problem med att stänga användarkontot ska Användaren kontakta Kivra. Det gäller att observera att Användaren efter att kontot stängts kan fortsätta att använda Tjänsten i fyrtiofem (45) dagar. Förmedlingen av elektroniska till Användarens elektroniska postlåda upphör omedelbart. Kivra har rätt att informera Avsändare om att Avtalet upphört.

6.2 Uppsägning och hävning av Avtalet på Kivras initiativ

Kivra har rätt att säga upp Avtalet med en uppsägningstid på tre (3) månader genom att underrätta Användaren om detta via Tjänsten eller per e-post. Uppsägningstiden börjar löpa från underrättelsen. Efter uppsägningstiden stängs användarkontot och alla elektroniska dokument raderas slutgiltigt.

Kivra har rätt att häva Avtalet med Användaren med omedelbar verkan utan att iaktta uppsägningstiden om Användaren bryter mot dessa allmänna användarvillkor, avtalsenliga skyldigheter eller regler, myndighetsbeslut eller -anvisningar eller lag. Även om Tjänsten används så att dess funktion och säkerhet äventyras eller felaktiga uppgifter lämnas i Tjänsten ger Kivra rätt att häva Avtalet med omedelbar verkan. Kivra underrättar Användaren om hävningen av Avtalet via Tjänsten eller per e-post. Om Avtalet hävs stängs Användarkontot. Därefter förvaras elektroniska dokument i fyrtiofem (45) dagar, varefter de raderas slutgiltigt.

6.3 Stängning av tjänsten

I punkt 6.1 och 6.2 beskrivs situationer i vilka Tjänsten kan stängas. Med stängning av Tjänsten avses att Användarens tillgång till Tjänsten och de elektroniska dokument, uppgifter som den innehåller och dess arkiv upphör.

Kivra kan också omedelbart stänga Tjänsten för Användaren delvis eller helt, om Kivra har en grundad orsak att misstänka användning som strider mot Avtalet, missbruk av Tjänsten, cyberattacker eller andra motsvarande orsaker. Kivra informerar Användaren om sådana förändringar via Tjänsten eller per e-post.

6.4 Särskilda situationer

Kivra har också rätt att avsluta Avtalet och stänga Tjänsten för Användaren helt eller delvis och radera uppgifterna och dokumenten på kontot i Tjänsten, om Användaren inte har loggat in på användarkontot under de senaste tolv (12) månaderna. Användaren informeras om sådana förändringar en (1) månad på förhand så att Användaren kan förhindra förändringen genom att logga in i Tjänsten. Om Användaren inte har loggat in under den en (1) månad långa tidsfristen har Kivra rätt att radera uppgifterna och dokumenten.

Även om Användaren avlider har Kivra rätt att stänga Användarens användarkonto och radera uppgifterna och de elektroniska dokumenten femton (15) månader efter att Användaren avlidit.

6.5 Informationsöverföring i samband med stängning av Tjänsten

Kivra kan men är inte skyldig att erbjuda Användaren Tilläggstjänster i samband med stängning av Tjänsten, där Kivra deltar i överföringen av Användarens elektroniska dokument till en annan tjänsteleverantörs elektroniska postlåda, arkiv eller motsvarande datalager.

7. Ändringar av villkor

Användaren är medveten om att Kivra utvecklar Tjänsten hela tiden. Kivra har rätt att ändra och komplettera de allmänna användarvillkoren och de särskilda villkoren för Tilläggstjänsterna via Tjänsten.

Kivra har rätt att omedelbart gör ändringar lagar, förordningar eller myndighetsbeslut förutsätter genom att informera om detta via Tjänsten. Om en ändring av villkoren inte ökar Användarens skyldigheter eller minskar Användarens rättigheter informeras Användaren om ändringen via Tjänsten. I övrigt informeras Användaren om ändringar av villkor enligt punkt 2.6.

Ändringarna träder i kraft efter att Användaren godkänt de nya villkoren. Användaren godkänner nya villkor genom att använda Tjänsten. Om Användaren inte godkänner de ändrade villkoren har Användaren rätt att avsluta Tjänsten och säga upp Avtalet enligt punkt 6.1.

8. Övriga villkor

8.1 Övriga rättigheter och skyldigheter

Alla rättigheter relaterade till Tjänsten, inklusive alla ägande-, upphovs- och immaterialrättigheter samt rättigheterna till den tekniska lösningen och dess eventuella innehåll är rättigheter som tillhör Kivra eller dess licensbeviljare, och de skyddas av tillämplig lagstiftning.

Användarens uppgifter och elektroniska dokument förvaras i Tjänsten under den tid som fastställs i de allmänna användarvillkoren eller Tjänsten. När användningen av Tjänsten upphör ska Användaren själv skriva ut eller spara dokument som behövs någon annanstans.

8.2 Meningsskiljaktigheter

Finsk lag tillämpas på Avtalet. Avtalsparterna strävar efter att i första hand avgöra eventuella tvister genom förhandlingar. Reklamationer relaterade till Tjänsten ska adresseras till Kivra.

Kivras kontaktuppgifter

FO-nummer: 2918721-9

Besöksadress: Karlavägen 9 C, 02150 Esbo

Kivras detaljerade kontaktuppgifter finns på https://kivra.fi/

Om tvister relaterade till Tjänsten inte kan avgöras inom en skälig tid (högst tre (3) månader) genom förhandlingar kan Användaren vidarebefordra ärendet till konsumenttvistenämnden (www.kuluttajariita.fi) för avgörande. Innan ett ärende vidarebefordras till konsumenttvistenämnden ska Användaren kontakta konsumentrådgivningen (www.kuluttajaneuvonta.fi). I övrigt avgörs tvister av en allmän domstol på Kivras verksamhetsställe.

8.3 Överföring och underleverantörer

Användaren får inte överföra detta Avtal eller sina rättigheter och skyldigheter enligt detta Avtal utan Kivras på förhand givna skriftliga samtycke.

Kivra har rätt att överföra detta Avtal eller sina rättigheter och skyldigheter enligt detta Avtal helt eller delvis till ett företag som hör till samma koncern som Kivra utan Användarens samtycke.

Kivra har rätt att anlita underleverantörer för att fullgöra sina skyldigheter enligt Avtalet. När Kivra anlitar underleverantörer säkerställer Kivra alltid att underleverantören iakttar lagstiftning som tillämpas på avtal, bland annat när det gäller behandling av personuppgifter.

9. Betalningsmetoder

Genom att använda betalningstjänst godkänner du Neonomics villkor. Läs också deras Integritetspolicy.